تعیین پیشران‌های بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 4، مهر 1402، صفحه 41-66

10.22034/mpo.2023.388374.1072

علی فلاحتی؛ نازنین زهرا ستوده؛ علی حسنوند


شناسایی موانع تولید و بازاریابی در زنجیره‌ ارزش تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 4، مهر 1402، صفحه 98-126

10.22034/mpo.2023.410402.1091

فیض الله منوری فرد؛ امیر حسین علی بیگی؛ لاله صالحی


سخن آغازین

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-1


کاشت گیاه اقتصادی سنجدتلخ در حاشیه آبراهه گامی مهم در نظام فنی کاهش فرسایش آبی

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-11

10.22034/mpo.2021.132319

حمید آهنی؛ سید ابراهیم شهیدی؛ الهام یوسفی مقدم