بررسی تأثیرات بازارچه های مرزی بر امنیت اجتماعی، اشتغالزایی و سیاستگذاری های اقتصادی شهرهای مرزی غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان، دهاقان، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

 هدف: پژوهش حاضر بررسی­ تأثیرات بازارچه­ های مرزی بر امنیت اجتماعی، اشتغالزایی و سیاستگذاری­ های اقتصادی شهرهای مرزی غرب کشور می­ باشد.
 روش­ شناسی: پژوهش حاضر با توجه به اهداف موجود، از نوع پژوهش­ های کاربردی است و نوع پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی-کمی و تکنیک  به کارگیری برای گردآوری اطلاعات و داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و در بخش کمی کلیه سکنه بومی بازراچه­ های مرزی غرب کشور می­ باشد که جمعیتی در حدود 321000 نفر می­ باشند که نمونه مورد بررسی برای پژوهش حاضر برابر با 744 نمونه بود. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه باز پاسخ (در قالب مصاحبه) و در مرحله کمی پرسشنامه ­ای محقق ساخته و مشتمل بر 42 سؤال می باشد. که به منظور بررسی روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار صوری استفاده گردید. همچنین داده­ های پژوهش با استفاده از روش نمونه­ گیری­ خوشه ­ای چند مرحله ­ای­ گردآوری گردید. برای تأیید سؤالات از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده که تمامی عامل­ها مورد تأیید قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون برای شناسایی ارتباط و مدل معادلات ساختاری برای سنجش اثربخشی­ استفاده­ شد. تمامی فرآیند تجزیه و تحلیل نتایج حاصله بااستفاده از نرم افزارهای  Spss 24 وAmos   24 صورت گرفته است.
یافته­ ها: نتایج بدست آمده نشان داد که بین متغیر بازارچه­ های مرزی با امنیت اجتماعی، اشتغالزایی و سیاستگذاری­ های اقتصادی شهرهای مرزی غرب کشور ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بازارچه­ های مرزی بر امنیت اجتماعی، اشتغالزایی و سیاستگذاری­ های اقتصادی شهرهای مرزی غرب کشور اثرگذار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها