سناریوی آینده محور در جهت توسعه بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی- کرمانشاه

10.22034/mpo.2022.348272.1058

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، آینده پژوهی وضعیت بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در حوزه جغرافیایی استان کرمانشاه در سال 1399-1400 می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، کلیه ذینفعان و فعالان بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی استان کرمانشاه بودند که تعداد 29 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری ملاک محور مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا چهار فاز، در قالب روش تلفیقی (کیفی- کمی) طراحی شد. در فاز اول با استفاده از روش تحلیل محتوا به شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آینده بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در دوران کرونا پرداخته شد. ماحصل این مرحله 21 مفهوم کلیدی بود. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار شناسایی شد ( 14 عامل تأثیرگذار). در مرحله سوم با استفاده از روش میک مک، مهمترین عوامل تأثیر گذار در سناریو شناسایی شدند و در مرحله نهایی با استفاده از سناریو ویزارد به چهار سناریو به نام‌های دوره توسعه و شکوفایی، دوره افول یا مرگ، دوره پیش عملیاتی و نرم افزاری و دوره ناپختگی و سخت افزاری دست یافته شد. بر طبق یافته‌های پژوهش، به برنامه ریزان و مسئولان مربوطه پیشنهاد می‌شود که به مؤلفه‌های: آموزش و بهبود فضای دیجیتال، زیرساخت‌ها و امکانات، تدوین قوانین و چارچوب‌ها، بستر اینترنتی و تضمین کیفیت و اصالت محصول توجه جدی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها