سایبرنتیک و مدیریت دانش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: بررسی مفاهیم دانش و مدیریت دانش، تاریخچه سایبرنتیک و کاربرد آن در مدیریت دانش سازمانی است.
روش­ شناسی: این مقاله با روش اسنادی (کتابخانه ­ای) و به صورت تحلیلی – توصیفی به بررسی مفاهیم دانش و مدیریت دانش، سایبرنتیک و کاربردهای آن در مدیریت دانش سازمانی به جهت ارتقاء و بهبود وضعیت سازمان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش منابع چاپی و الکترونیکی در زمینه اطلاعات، دانش، سایبرنتیک و کاربردهای آن در مدیریت دانش است.
یافته ­ها: یافته­ های پژوهش نشان داد که سازمان‌ها در محیط‌های مبهم، پیچیده و متلاطم  امروزی به منظور پایداری و رشد در محیط خود به ساختاری نیازمندند که به طور جامع بتواند تمامی فعالیت‌های سازمانی را پوشش داده و روندی را به سوی توسعه و پایداری داشته باشند. سایبرنتیک با کمک به موفقیت مدیریت دانش در سازمان، راهکار کارآمدی برای حل مشکلات سازمان از طریق خلق، حفظ و  بهره گیری از دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی است. مدیریت دانش موفق و اصولی در سازمان موجب تعامل بین همکاران و توسعه دانش جدید می­ شود که با رویکرد سایبرنتیکی می ­توان دانش را به گونه­ ای مؤثر در جهت توسعه سازمانی مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها