اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

تعهدنامه

پدیدآور یا پدیدآور مسئول موظف است به همراه ارسال مقاله (در قسمت ارسال مقاله)، نامه‌ای با مضمون زیر به فصلنامه ارسال نماید:

به: سردبیر محترم فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه

موضوع: ارائه مقاله

با سلام؛

اینجانب ...، نویسنده/ نویسنده مسئول مقاله ... با ارائه آن به فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه ضمن پذیرش محتوای آن متعهد می‌شوم که این مقاله تاکنون به‌چاپ نرسیده است در حال حاضر برای چاپ در جای دیگری تحت بررسی نیست و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی، آن را به نشریه دیگری ارسال نخواهم کرد. همچنین، متعهد می‌شوم محتوای مقاله به لحاظ علمی و تعداد و نام پدیدآوران به رؤیت دیگر همکاران پدیدآور مقاله رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است.

اینجانب، در صورتی که خلاف هر یک از این تعهدات گزارش یا مشاهده شود و مسئولیت تمامی عواقب آن را برعهده خواهم داشت.

لازم است اشاره شود فصلنامه پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه از قوانین COPE تبعیت می‌کند.

 

فرایند پذیرش مقالات

مقالات ارائه ‌شده در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند: در مرحله نخست، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوان و متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. 

در مرحله بعد، یعنی مرحله داوری مقالات که از 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

-       برگرفته از پژوهشی ناب باشد؛

-       ساختاری علمی و روان داشته باشد؛

-       محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛ و

-       یافته‌های آن به‌صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد.