..............................................................................................................................................

این نشریه احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

نویسندگان، موظفند فرم «تعهدنامه انتشار و فرم تعارض منافع» را از لینک ذیل تکمیل نمایند.

فرم تعارض منافع (دانلود)

تعهدنامه نویسندگان(دانلود)

نوع دسترسی: دسترسی باز(Open Access)

نرم افزار مشابهت یاب: همیاب سیناوب، سامانه مشابهت‌یاب متون علمی

..............................................................................................................................................

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهمن 1402، صفحه 1-102 

بررسی سازگاری زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی در استان کرمانشاه

صفحه 54-73

10.22034/mpo.2023.409125.1090

صحبت بهرامی نژاد؛ لیلا زارعی؛ کیانوش چقامیرزا؛ رضا امیری؛ صمیرا احمدی پوری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها