اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس نادر نورایی

فنی و مهندسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

kermanshah.mporg.ir
ost56mporg.ir

سردبیر

دکتر توران باقری

مدیریت اطلاعات کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

mpo-ksh.ir
shokofeh1265yahoo.com
09188582384
0000-0003-3149-2610

اعضای هیات تحریریه

دکتر سهراب دل انگیزان

علوم اقتصادی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

sohrabdelangizangmail.com
09183332943

دکتر کیومرث سهیلی

اقتصاد استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

ksohailirazi.ac.ir

دکتر علی فلاحتی

اقتصاد دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

ali.falahatii96gmail.com

دکتر مهدی حسین پور

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت وکارآفرینی دانشگاه رازی

m.hosseinpourrazi.ac.ir
09188327126

دکتر محمدباقر نجفی

علوم اقتصادی دانشیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

najafi122gmail.com
09187270328

دکتر یوسف محمدی‌فر

مدیریت و بازاریابی دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

yosefmohammadifargmail.com
09124462642

دکتر آزاد خانزادی

علوم اقتصادی استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

azadkanzadigmail.com
09188725956

دکتر توران باقری

مدیریت اطلاعات کارشناس مسئول سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

shokofeh1265yahoo.com
09188582384
0000-0003-3149-2610

مدیر اجرایی

مهندس کامبیز عاطفی

رئیس گروه پژوهش و آینده نگری

kamatpoorgmail.com
09183360133