فرایند پذیرش مقالات

الف) مقالات ارائه ‌شده در دو مرحله مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند:

در مرحله نخست، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوان و متناسب با سطح علمی آن بوده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. 

در مرحله بعد، یعنی مرحله داوری مقالات که از 2 هفته تا 2 ماه زمان می‌برد، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

- در زمینه­های موضوعی مرتبط با نشریه (مدیریت، برنامه­ریزی، توسعه و آینده­پژوهی) باشد

-   برگرفته از پژوهشی ناب و  ساختاری علمی و روان داشته باشد؛

-  محتوای ارائه شده از صحت و اعتبار علمی برخوردار باشد؛ و یافته‌های آن به‌صورت مستند و مستدل ارائه شده باشد.

ب) مقالۀ ارسالی شما لازم است اطلاعات زیر را به‌همراه داشته باشد:

1)   عنوان تاجایی‌که امکان دارد کوتاه و خالی از واژه‌های غیرکلیدی باشد. عنوان حتماً با کلیدواژه آغاز شود؛ از آوردن واژه‌های غیرکلیدی مانند "بررسی"، "مقایسه"، "ارزیابی"، و "مطالعه" در آغاز یا پایان عنوان خودداری شود؛

2)   نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) همراه با ذکر تحصیلات و وابستگی سازمانی و ایمیل باشد. نویسنده مسئول نیز مشخص شود؛

3)   چکیده فارسی و انگلیسی ساختاریافته در بخش‌های: هدف، روش پژوهش، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری حداکثر در 150 تا 200 واژه تهیه شود؛ در بخش "هدف" اطلاعات بیشتر درباره موضوع مقاله داده شود و به تکرار عنوان بسنده نشود؛

4)   کلیدواژه‌ها از مفهوم‌های منفرد (ترجیحا تک‌واژه) باشد. از عبارت به‌عنوان توصیفگر استفاده نشود.

 

 

فرایند پذیرش مقالات