بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت های تعاونی صنعتی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ شرکت های تعاونی صنعتی استان کرمانشاه است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل متخصصین دانشگاهی مرتبط با تعاونی های تولیدی، کارشناسان حوزۀ صنعت مدیریت تعاون استان و تعدادی از مدیران شرکت های تعاونی کرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده‌ها صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از روش زمینه یابی با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد، برای توسعۀ تعاونی های صنعتی لازم است مدیران تعاونی‌های تولیدی صنعتی از میان افرادی انتخاب شوند که از توانایی کافی، مهارت‌های مدیریتی و دانش فنی و تخصصی روز برخوردار باشند. همچنین نتایج تحلیل مصاحبه‌ها بیانگر این است که عوامل مؤثر بر توسعۀ شرکت های تعاونی صنعتی شامل عوامل شخصیتی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی،
عوامل فرهنگی– اجتماعی و عوامل آموزشی می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در پژوهش و مشخص شدن نقش عوامل اقتصادی مشخص گردید کمبود منابع مالی لازم و کافی و سخت‌گیری بیش از اندازۀ بانک ها و مؤسسات مالی در پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی، از جمله موانع عمدۀ گسترش و توسعۀ شرکت های تعاونی صنعتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها