بررسی رابطه بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای شهر کرمانشاه انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل شامل 128 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل فنی‌و‌حرفه‌ای شهر کرمانشاه بود. باتوجه به حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. از 128 پرسشنامه توزیع شده، تعداد 122 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شده است. آلفای کرونباخ برای کل پرسش‌ها برابر با 87/0 درصد برآورد گردید.
یافته‌ها: ضرایب رگرسیونی بین متغیرها بالاتر از 279/0 و سطح معنی‌داری آن‌ها کمتر از 049/0 است. همچنین اثرات میانجی معنویت در محیط کار در بین دو متغیر دیگر با توجه به آزمون بوت استرپ برابر با 281/0 و معنی‌داری آن 004/0 می‌باشد که در فاصله اطمینان 95/0 صفر بیرون از فاصله‌ها (حد پایین و حد بالای) قرارگرفته است، درنتیجه همه فرضیه‌ها مورد تأیید است. با توجه به یافته‌های پژوهش به‌منظور بالا بردن رفتارهای فراتر از نقش، توجه به ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و معنویت در محیط کار به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها