ارزیابی نقش تعهد محوری مدیریت منابع انسانی در جهت توسعه ارزش کسب و کار (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش تعهد محوری مدیریت منابع انسانی در جهت توسعه ارزش کسب و کار انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری شامل 66 نفر از پیمانکاران، کارفرمایان، مهندسان و مشاوران در اداره کل نوسازی مدارس شهر کرمانشاه بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها سیاهه وارسی است که بر اساس نظر خبرگان و استاد راهنما و مطالعه مقالات طراحی و در بین متخصصان صنعت ساخت و سازمانهای مربوطه توریع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروف - اسمیرونوف و فریدمن استفاده شد. سپس روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج یافته‌های این پژوهش نشان داد که از بین محرک های پنج گانه مدیریت منابع انسانی، دسترسی به دانش با میانگین 3.52 دارای بالاترین سطح در بین محرک هااست و پس از آن اقدامات رهبری با میانگین 3.42،ظرفیت یادگیری با میانگین 3.39،بهینه سازی نیروی کار با میانگین 3.20و مشارکت کارکنان با میانگین 3.09 به ترتیب رتبه های بعدی را کسب می کنند

کلیدواژه‌ها