بررسی موانع صادرات محصول نخود کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

استان کرمانشاه در غرب ایران به عنوان یکی از قطب‌های تولید نخود شناخته می ‏شود.از جمله مشکلات در این حوزه، وجود موانع صادراتی نخود می ‏باشد.هدف این پژوهش، شناسایی موانع صادرات نخود کرمانشاه و سپس طراحی الگوی رفع آن است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از تئوری داده بنیاد و مبتنی بر مصاحبه نیمه‌عمیق است که از نظر هدف، توسعه‏ ای- کاربردی بوده و از روش کدگذاری استفاده می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مهم‏ترین موانع صادرات نخود عبارتند از: افزایش قیمت نخود داخل کشور، بازاریابی ضعیف، قدرت رقابتی پایین نخود ایران، قوانین نامناسب دولت و بی‏ثباتی سیاسی، اقتصادی و ارزی. همچنین تئوری رفع موانع صادرات نخود کرمانشاه عبارتست از: رفع موانع زمینه‏ ای و تغییر دیدگاه سنتی به تولید و تجارت نخود و همچنین با برقراری شرایط بهینه عوامل داخلی و خارجی می ‏توان به دستیابی به راهبردها و اهداف توسعه صادرات نخود و رفع موانع صادراتی آن امید داشت و در نهایت می‏ توان گفت که با توسعه صادرات زمینه اشتغال ‏زایی و رشد اقتصادی کشور مهیا می‏ شود.

کلیدواژه‌ها