شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر ارزش افـزوده کارگـاه هـای صـنعتی بـا ده نفـر کارکن و بیشتر استان کرمانشاه با استفاده روش‌های داده‌کاوی در طول سال‌های 1381 تا 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد آمار

چکیده

ارزش افزوده، به‌عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی محسوب می‌شود. آمارهـای مربـوط به شاخص‌های مختلف اقتصادی کارگاه‌های صنعتی استان‌های کشور به همـراه ارزش افـزوده‌ آنها، هر سال در قالـب طـرح "آمـارگیری از کارگـاه‌هـای صـنعتی" توسـط مرکـز آمـار ایـران جمع‌آوری می شود. مطالعه‌ حاضر با استفاده از یکی از روش‌هـای داده کاوی، با عنوان ماشین بردار پشتیبان(SVM) در پی شناسایی مهم‌ترین عوامل مـؤثر بـر ارزش افـزوده‌ کارگـاه‌هـای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در استان کرمانشاه است. فهرست این کارگاه‌ها توسط مرکز آمار ایـران در قالـب طـرح "آمـارگیری از کارگـاه هـای صـنعتی"، تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری R انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد کـه در بـازه‌ زمـانی 1381 تا 1397 ارزش ستانده فعالیت‌های صنعتی (9.9 درصد)، مواد خام و اولیه (9.7 درصد)، ارزش موجودی انبار (7.8 درصد)، افراد کمتر از دیپلم بخش شاغلان تولیدی (7.03 درصد)، پرداختی خدمات غیرصنعتی (6.9 درصد) و مهندسین بخش شاغلان تولیدی (6.3 درصد) به ترتیب در بالاترین درجه‌ اهمیت برای ایجاد ارزش افـزوده کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در استان کرمانشاه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها