آسیب‌پذیری مهم‌ترین گونه‌های درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای جنگل‌های استان کرمانشاه در برابر آتش‌سوزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی پاسخ و واکنش مهم‌ترین گونه‌های درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای جنگل‌های زاگرس به آتش‌سوزی و همچنین دسته‌بندی این گونه‌های بر پایه حساسیت آنها در برابر آتش است.
روش شناسی: به منظور انجام این پژوهش چندین منطقه مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه در نظر گرفته شد که دارای تاریخ آتش‌سوزی مشخص و همچنین دارای مهم‌ترین گونه‌های جنگلی ناحیه رویشی زاگرس بودند. سپس با استفاده از روش خط-نمونه در هر منطقه اقدام به نمونه‌برداری از گونه‌ها شده و همزمان شدت سوختگی آنها نیز تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد که شدت سوختگی درگونه‌هایی که ارتفاع کمتری دارند و بوته‌ای و درختچه‌ای هستند، بیشتر است. همچنین نشان داده شد که برخی از گونه‌ها مانند بلوط ایرانی، بلوط مازو، آلبالوی وحش، تنگرس، زالزالک و کیکم توانایی احیاء داشته و از طریق واکنش جست‌دهی پس از آتش‌سوزی خود را احیا می‌نمایند. ولی گونه پسته وحشی یا بنه هم در برابر آتش‌سوزی حساس هستند و هم اینکه توانایی احیاء ندارند. نتایج بدست آمده از این پژوهش با دسته‌بندی حساسیت گونه‌های جنگلی در برابر آتش‌سوزی، می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های احیایی جنگل‌های سوخته شده استان کرمانشاه بسیار کاربردی و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها