بررسی عوامل مؤثر بر مکانیزم وصول درآمدهای عمومی در استان کرمانشاه (رویکرد SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

2 دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

4 کارشناس‌ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، دولت‌ها توجه اندکی به سایر درآمدهای عمومی می‌کنند. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی از جمله درآمدهای عمومی باثبات‌ترین و مطمئن‌ترین منبع محسوب می‌شود. اقتصاد نفتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دولت سهم بسیار ناچیزی از درآمدهای خود را از ناحیه درآمدهای مالیاتی کسب می‌کند. در این پژوهش، با استفاده از نظرات و مصاحبه‌های مسئولین و کارشناسان حوزه درآمدهای عمومی استان کرمانشاه اقدام به طراحی ابعاد ماتریس SWOT نموده و براساس سه فرایند اصلی وصول درآمدهای عمومی؛ قانون-گذاری، سازمان اجرایی و مودیان (پرداخت‌کنندگان)، به بررسی عوامل داخلی و خارجی و همچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و در نهایت استراتژی‌ها در هر سه مرحله از فرایند وصول پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد تعریف پایه‌های جدید مالیاتی، وجود زیرساخت‌های انرژی و صنعت، مدرنیزه‌سازی در سیستم‌های وصول درآمدهای عمومی به عنوان نقاط قوت، ضعف در اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها، عدم کسب درآمدهای پایدار، عدم آگاهی و مطالبه مردم از دولت به عنوان نقاط ضعف، تدوین برخی قوانین و مقررات برای تسهیل وصول درآمدهای عمومی، وجود بازارچه‌های مرزی، قدمت تاریخی و وضعیت جغرافیایی استان به عنوان نقاط فرصت، و فقدان اعتماد عمومی و عدم شفافیت عملکرد دولت، فقدان شایسته‌سالاری در نظام اداری به عنوان نقاط تهدید معرفی شده‌اند. بر این اساس استراتژی‌هایی همانند ایجاد منابع درآمدی پایدار در حوزه گردشگری، افزایش سطح آگاهی مردم از طریق شفاف‌سازی عملکرد دولت و ارتقاء دانش مالیاتی و حقوق شهروندی و غیره جهت بهبود شرایط وصول درآمدهای عمومی برای استان کرمانشاه مطرح شد.

کلیدواژه‌ها