مقایسه میزان آلودگی باکتریایی در پلاکت های تهیه شده سه و پنج روز بعد از تاریخ تولید توسط سازمان انتقال خون کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 مرکز تحقیقات بیماری های عفونی/دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4 اداره کل انتقال خون کرمانشاه

5 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

6 مرکز توسعه تحقیقات بالینی، ببمارستانهای امام خمینی (ره)، محمد کرمانشاهی و فارابی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

هدف: با توجه به فرایند تولید و نگهداری پلاکتها در دمای محیط، آلودگی باکتریایی آنها محتمل تر از سایر فرآوردهای خونی است و بنابراین در حال حاضر مدت زمان نگهداری این فرآورده نهایتا تا سه روز پیشنهاد شده است. کمبود پلاکتها از چالش های مهم پیش رو می باشد و افزایش زمان نگهداری پلاکتها می تواند تا حدودی کمبود آنها را جبران کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر مقایسه آلودگی باکتریایی در پلاکت های سه روزه و پنج روزه است. روش شناسی: از 376 کیسه پلاکتی مشتق از خون اهدا کنندگان مراجعه کننده به سازمان انتقال خون کرمانشاه استفاده شد. در شرایط استریل، در دو نوبت (یکبار سه روز پس از تولید و یکبار پنج روز پس از تولید) از کیسه های پلاکتی نمونه برداری شد. پس از برداشت، نمونه ها بر روی محیط های کشت میکروبی مختلف و در شرایط هوازی و بی هوازی کشت داده شدند. همچنین به منظور مقایسه کیفیت پلاکتهای تولیدی، پلاکتها از لجاظ pH، تولید حالت ابری (swirling) و شمارش توسط دستگاه cell counter بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هیچ کیسه پلاکتی به باکتری آلوده نبود (چه در سه و چه در پنج روز پس از تولید). همچنین تفاوتی بین کیفیت پلاکتها در سه روز و پنج روز پس از تولید مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: عدم تفاوت بین پلاکتهای سه و پنج روزه نشان میدهد که به منظور جبران کمبود پلاکتها، میتوان پلاکتهای تولیدی را تا پنج روز (به جای سه روز) در شرایط مناسب نگهداری کرد.

کلیدواژه‌ها