نیازسنجی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

استان کرمانشاه از پتانسیل‌های متنوعی برای تبدیل شدن به قطب سرمایه‌گذاری در غرب کشور را داراست. لذا پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه گذاری در استان کرمانشاه به صورت کاربردی، از نوع مطالعات آمیخته اکتشافی در دو فاز انجام شد. در فاز اول با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با مطلعان کلیدی حوزه‌های مختلف و بهره گیری از روش‌شناسی تحلیل تماتیک، مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه شناسایی شد. در فاز دوم فرصت‌های سرمایه گذاری مستخرج از مرحله کیفی در بین نخبگان مصاحبه شده و سایر نخبگان (81 نفر به صورت هدفمند و دردسترس) مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت تا با کمک تحلیل سلسله مراتبی AHP، اهمیت و اولویت آنها مشخص شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در حوزه صنعت فرصت سرمایه گذاری کریستال ملامین؛ در حوزه معدن سنگبری مدرن؛ در حوزه گردشگری ایجاد مراکز گردشگری سلامت (هتل بیمارستان، تاسیسات پزشکی، کلینیک ارجاع در کشورهای همسایه و...)؛ در حوزه خدمات شهری توسعه پارک جنگلی سراب قنبر؛ در حوزه سامانه هوشمند پایش تصویری و ترافیکی؛ در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی صنایع بسته بندی و فراوری حبوبات و غلات؛ در حوزه دام و طیور احداث پرواربندی گوساله (در مجموع با ظرفیت 10000 رأس)؛ در حوزه دارویی و باغبانی توسعه گیاهان دارویی؛ در حوزه زیرساخت‌های عمومی و بهداشتی احداث مراکز بهداشتی و درمانی شهری اولویت‌های اول را کسب کردند. در پایان پیشنهادهایی کاربردی و مدیریتی نیز جهت بهره‌گیری بهتر از پتانسیل‌های استان کرمانشاه و جذب سرمایه گذار، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها