پیش بینی نرخ بیکاری استان کرمانشاه به روش هموارساز نمایی بر اساس داده‌های سری زمانی نرخ بیکاری از سال1384 تا 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس آمار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر به دلیل اهمیت نرخ بیکاری در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، با هدف بررسی و پیش‌بینی نرخ بیکاری دو فصل پایانی سال 1401 و چهار فصل سال 1402 برای استان کرمانشاه به روش‌ هموارساز نمایی انجام شد. در این پژوهش از مجموعه داده‌ها طرح نیروی کار استان کرمانشاه که از فصل بهار سال 1384 تا فصل تابستان 1401 جمع آوری شده، استفاده گردید و با به کارگیری نرم‌افزار R به تحلیل سری زمانی نرخ بیکاری استان کرمانشاه پرداخته شد. پس از بررسی‌های صورت گرفته نرخ بیکاری دو فصل پایانی سال 1401 به ترتیب 16.22 و 19.31 برآورد شد، در نتیجه با توجه به نرخ بیکاری بهار و تابستان و نرخ‌های بیکاری پیش‌بینی شده پاییز و زمستان سال 1401، مقدار نرخ بیکاری سال 1401، 16.13 برآورد گردید. همچنین نرخ بیکاری فصل‌های سال 1402 به ترتیب 14.69، 13.62، 16.27 و 19.36 برآورد شد، لذا نرخ بیکاری سال 1402، 15.98 پیش‌بینی شده است. بنابراین انتظار می رود نرخ بیکاری که از سال 1399 تا انتهای سال 1401 روندی افزایشی داشته با شیب ملایمی در سال 1402 روندی کاهشی داشته باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد روش هموارساز نمایی با دقت بسیار زیادی روند داده‌ها را برآورد کرده و بنابراین روش مناسبی برای پیش بینی‌ نرخ بیکاری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها