بررسی عوامل مؤثر بر نرخ موفقیت استارتاپ‌های پذیرفته شده در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری: مطالعه موردی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

2 پژوهشگر اقتصادی

چکیده

نهادهای حمایتگر نقش بسزایی در توسعه استارت آپ‌ها در سراسر جهان داشته‌اند. در دو دهه اخیر به جهت حمایت از واحدهای فناور و استارت‌آپ‌ها در کشور، نهادهای مختلف حمایت‌گر مانند مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ایجاد شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت استارت‌آپ‌های پذیرفته شده در این مراکز در استان کرمانشاه می‌باشد. در این تحقیق پس از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از الگوی لاجیت و الگوی پروپیت به بررسی اثر متغیرهای تعداد نیروی کار، سن ورود به پارک و مراکز رشد و میزان تحصیلات مدیرعامل استارت‌آپ‌ها بر میزان موفقیت استارت آپ‌ها پرداخته می‌شود. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تعداد نیروی کار شاغل و میزان تحصیلات مدیر عامل اثر مثبتی بر میزان موفقیت استارت‌آپ‌های مورد بررسی دارد. در مقابل افزایش سن واحدهای فناور که نشان دهنده حضور بیشتر آن‌ها در پارک‌های مورد بررسی است اثر منفی بر موفقیت استارت‌‎آپ‌ها و خروج موفق آن‌ها به صنعت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات