بررسی وضعیت نقاط حادثه خیز و نواقص هندسی شبکه راه های استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران

چکیده

در این تحقیق، تمامی معابر راه های استان کرمانشاه از حیث وجود نواقص در طرح هندسی، مورد بررسی قرار گرفته است. راه های استان کرمانشاه در سه دسته بندی مختلف شامل راه های روستایی، راه های مصوب برون شهری و معابر درون شهری ارزیابی شده اند. راه های روستایی بیش از 3000 تقسیم روستایی، حدود 106 قطعه راه برون شهری مصوب با طول بیش از 3000 کیلومتر و معابر درون شهری 32 شهر در استان، نمونه های مورد مطالعه بوده اند. در زمینه ی راه های برون شهری شرایط هندسی مختلفی همانند وضعیت قوس های افقی به همراه شرایط قوس های قائم و شکل تداخل آنها با قوس های افقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه بیش از 12000 تصویر ماهواره ای کاملا جدید از وضعیت معابر استان کرمانشاه، تهیه و گردآوری شده است. برای تحلیل تصاویر و نقشه های ماهواره ای از امکانات نرم افزار ArcMap از مجموعه ی ArcGIS استفاده شده است. پس از انجام تحقیق، حدود 5666 نقص هندسی در تمامی معابر استان کرمانشاه شناسایی شده، است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ای خطی و صعودی با دقت برازش بالا بین تعداد نواقص هندسی راه های روستایی و تعداد تقسیمات این بخش و نیز رابطه ای به همین شکل بین طول راه های برون شهری مصوب و تعداد تواتر بروز نواقص هندسی در آن ها وجود دارد. از طرفی رابطه ای نمایی و صعودی نیز بین تعداد نواقص هندسی راه های برون شهری و درون شهری استان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات