تحلیل راهبردی احداث اکوکمپ‌های گردشگری عشایری در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

5 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارافرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه ایران.

6 دکترای تغذیه نشخوارکنندگان، رئیس گروه مطالعات جامع عشایری، اداره کل امور عشایر، کرمانشاه، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با تأکید بر رویکرد برنامه­ ریزی راهبردی، درصدد تدوین راهبردهای اجرایی و مؤثر به ­­­­­منظور احداث اکوکمپ گردشگری عشایری در مناطق عشایری استان کرمانشاه می­ باشد. برای انجام این پژوهش ابتدا مصاحبه و بحث گروهی­ متمرکز با 11 نفر از کارشناسان و صاحب­نظران اداره امور عشایر و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و همچنین عشایر کلیدی و مطلع استان انجام گرفت. معیار تعیین حجم نمونه رسیدن به اشباع داده بود و از روش نمونه ­گیری هدفمند از نوع گلوله ­برفی استفاده شد. در گام دوم با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل SWOT داده ­ها تحلیل شد؛ سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی IE جهت شناسایی وضعیت منطقه و ماتریس برنامه­ ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، راهبردهای ایجاد و توسعه اکوکمپ­ های گردشگری عشایری در استان کرمانشاه طبقه­ بندی و اولویت­بندی شد. نتایج نمایانگر آن بود که مناطق عشایری استان در محیط داخلی نقاط قوت بر نقاط ضعف و در محیط خارجی فرصت­ها بر تهدیدها غالب است و الگوی تهاجمی (SO) برای احداث اکوکمپ‌های گردشگری عشایری در مناطق مستعد، نسبت به سایر الگوهای راهبردی از اولویت بالاتری برخوردار بود. لذا با توجه به نتایج تحقیق، مناطق عشایری استان کرمانشاه، توانایی تبدیل به جاذبه ­های گردشگری را دارا می­ باشد و با برنامه­ ریزی متناسب با راهبردهای ارائه شده، می­ تواند به عنوان قطب گردشگری عشایری در کشور معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات