تعیین نیاز آبی گندم در اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه و مقایسه آن با سند ملی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.

2 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

یکی از موثرترین راه‌کارهای مقابله با بحران آب و افزایش کمی وکیفی تولیدات در بخش کشاورزی توجه جدی به نیاز آبی محصولات کشاورزی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین نیاز آبی محصول گندم در اقلیم‌های مختلف استان کرمانشاه در فصل زراعی 1402-1401 می‌باشد. در یک تقسیم‌بندی کلی استان کرمانشاه دارای اقلیم‌های سرد، معتدل و گرم می‌باشد. براساس آمار سال زراعی 1399-1398 و در اقلیم‌های ذکر شده به‌ترتیب شهرستان‌های سنقر، کرمانشاه و سرپل ذهاب دارای بیشترین سطح زیر کشت بوده و به‌عنوان مناطق انجام پژوهش انتخاب شدند. در مجموع 34 مزرعه تحت شرایط زارعین انتخاب و در طول فصل رشد اندازه‌گیری‌های میدانی انجام شد. نیاز آبی گندم با استفاده از روش فائو پنمن مانتیث و داده‌های نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک به مزارع منتخب، تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد میانگین طول دوره‌ی رشد گندم در شهرستان‌های سنقر، کرمانشاه و سرپل ذهاب به‌ترتیب 271، 250 و 177 روز بود. میانگین نیاز آبی گندم در شهرستان‌های ذکر شده و میانگین این سه شهرستان به‌ترتیب 650، 727، 483 و 616 میلی‌متر به‌دست آمد. نیاز آبی گندم در شهرستان سرپل ذهاب به دلیل طول دوره‌ی رشد کوتاه و رشد در ماه‌های خنک سال 22 درصد کمتر از مقدار میانگین آن در سه منطقه استان کرمانشاه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات