مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی معنویت ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

2 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی معنویت در محیط کار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای شهر کرمانشاه انجام شد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شامل 128 نفر از مدیران، معاونین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل فنی‌ و‌ حرفه‌ای شهر کرمانشاه بود. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS 25 استفاده شد. داده‌های تحقیق با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس تحلیل شده‌اند.
یافته‌ها: ضرایب رگرسیونی بین متغیرها بالاتر از 279/0 و سطح معنی‌داری آن‌ها کمتر از 049/0 است. همچنین اثرات میانجی معنویت در محیط کار در بین دو متغیر دیگر با توجه به آزمون بوت استرپ برابر با 281/0 و معنی‌داری آن 004/0 می‌باشد که در فاصله اطمینان 95/0 صفر بیرون از فاصله‌ها قرارگرفته است، درنتیجه همه فرضیه‌ها مورد تأیید است. با توجه به یافته‌های پژوهش به‌منظور بالا بردن رفتارهای فراتر از نقش، توجه به ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و معنویت در محیط کار به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها