بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکتهای دانش بنیان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، دورود، ایران

2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان به انجام رسیده است.
روش:پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است از جانب دیگر از آنجا که نتایج آن می تواند به شکل عملی مورد استفاده قرار گیرد از نوع کاربردی است. از سوی دیگراز منظر روش شناسی، این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 970 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان ایران است که تعداد 275 نفر از آنان بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داری از میزان 0.05 و بزرگتر بودن شاخص CR از میزان 1.96 در مسیر تأثیر عوامل سازمانی بر تجاری سازی، عوامل سازمانی در تجاری سازی نتایج تحقیقات مؤثری دارند.

کلیدواژه‌ها