مدیریت بحران زلزله با تأکید بر زلزله سرپل ذهاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارمند اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

 
هدف: هدف پژوهش، بررسی ابعاد مختلف مدیریت بحران زلزله با توجه به تجربه زلزله سرپل‌ذهاب می باشد.
روش‌شناسی: تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز به صورت مطالعات کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده‌اند.
یافته­ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به رغم وجود  نقاط قوت قابل توجه در مواجهه با مدیریت بحران زلزله سرپل‌ذهاب، لیکن  به نظر می ­رسد بهتر است تا یک مرکز فرماندهی واحد، مدیریت بحران  اینگونه حوادث را  برعهده گیرد، زیرا بحران‌ها و سوانح دارای ابعاد بسیار پیچیده‌ای  بوده و مقابله با آنها از عهده‌ یک سازمان واحد خارج است. در این‌ زمینه نیاز است که با انجام تمرینات و مانورهای منظم و برنامه‌ریزی شده در شرایط غیربحرانی، تجربه در خصوص چگونگی اداره بحران، در زمان وقوع بحران احتمالی کسب شود.

کلیدواژه‌ها