بررسی ارتباط سودمندی ادراکی با دانش و نگرش شهروندان نسبت به خرید آنلاین کالاها و خدمات ورزشی: موردمطالعه شهروندان شهرکرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/mpo.2022.309984.1041

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه بین سودمندی ادراکی با دانش و نگرش شهروندان نسبت به خرید آنلاین کسب و کارهای ورزشی به انجام رسیده است.
روش شناسی: این مطالعه مقطعی که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 399 نفر از جمعیت بالای 15 سال در شهر کرمانشاه برآورد گردید و پاسخگویان پرسشنامه های پژوهش را شامل سوالات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته 12 سوالی سودمندی ادراکی را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 6/37 درصد پاسخگویان در گروه سنی 35 تا 45 ساله ها قرار داشتند و 5/34 درصد از پاسخگویان زن بودند. 64.8 درصد از پاسخگویان وضعیت سودمندی ادارکی متوسطی نسبت به خرید آنلاین داشتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی متوسطی بین سودمندی ادراکی و خرید آنلاین(p= 0.001 r=0.529) و سودمندی ادراکی و مهارت در خرید (p= 0.001 r=0.354) وجود داشت.
نتیجه‌گیری: تحلیل نهایی نشان داد که هر چه تجربه خرید اینترنتی بیشتر می‌شود سودمندی ادراک شده از سوی شهروندان نیز بیشتر خواهد شد و از این رو در آینده با درک سودمندی بیشتری از سوی شهروندان مواجه خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها