دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1400 
سنک بذرخوار کلزا، تهدیدی برای مزارع کلزا در استان کرمانشاه

صفحه 61-76

10.22034/mpo.2022.320026.1045

عباسعلی زمانی؛ بهزاد میری؛ حمیدرضا پوریان؛ مرضیه علیزاده؛ ناصر معینی نقده؛ فرزاد جلیلیان؛ زهرا دهنوی؛ زهره شریفی؛ مهدیه همتی