تأثیر رسانه‌های مصرفی بر سبک زندگی روستایی(مطالعه موردی افراد بالای 15 ساله شهرستان گیلانغرب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان، دهاقان، ایران

10.22034/mpo.2022.320230.1046

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تأثیر رسانه‌های مصرفی بر سبک زندگی روستایی شهرستان گیلانغرب می باشد.
روش­ شناسی: با توجه به کمی بودن ‌این پژوهش و ماهیت موضوع مورد مطالعه روش توصیفی به عنوان روش اصلی ‌این پژوهش انتخاب گردیده­ است و تکنیک به ­کارگیری برای گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 15 ساله به بالای روستایی شهرستان گیلانغرب بوده که جمعیتی در حدود 44430 نفر می­باشد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 381 نفر است. ابزار جمع­­ آوری داده ­ها پرسشنامه می­باشد که شامل 172 گویه بود ‌این پرسشنامه علاوه بر اطلاعات فردی پاسخگویان، ابعاد سبک زندگی (سلامت و تندرستی، هنجارهای مصرفی، اوقات فراغت، نوع تغذیه) را در سطح سنجش فاصله‌ای مورد سنجش قرار داده است. رواﻳﻲ پژوهش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻋﺘﺒﺎر محتوی و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻاحب­نظر ﺗﻀﻤﻴﻦ گردیده است. مقدار CVR به دست آمده 83/. است. در اﻳﻦ پژوهش ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ پایایی اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﻴﺮی، از آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و در سطح اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ بسته به مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر از آزمون ضریب همبستگی پیرسون (با توجه به سطح سنجش فاصله‌ای آنها)، رگرسیون چند متغیره (برای شناخت اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در پیش­ بینی سبک زندگی)، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (با توجه به سطح سنجش فاصله‌ای آنها)، تحلیل مسیر (تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته) استفاده شده است. تمامی فرایند تجزیه و وتحلیل نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار Spss صورت گرفته است.
یافته­ ها: نشان داد که در سال‌های اخیر سبک زندگی روستایی دستخوش تغییراتی در ابعاد سلامت و تندرستی، هنجارهای مصرفی، اوقات فراغت و نوع تغذیه شده است. بین میزان استفاده از رسانه‌ها با سبک زندگی در جامعه روستایی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. بین مصرف رسانه‌ای با شاخص‌های سبک زندگی روستایی در همه ابعاد آن رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی با افزایش مصرف رسانه­ ها، سبک زندگی روستایی مدرن‌تر می‌شود. نتیجه این که مصرف رسانه‌ای می‌تواند در تغییرات سبک زندگی نقش داشته باشند و اثرات خاصی را بر سبک زندگی چه در بعد سنتی و چه مدرن داشته باشد. به طوری که هر چه میزان مصرف رسانه‌ای بیشتر باشد، میزان سبک زندگی به سمت مدرن شدن پیش می‌رود و رسانه‌ها نقشی مؤثرتر در دگرگونی سبک زندگی روستائیان گیلانغرب ایفا کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها