شناسایی و تحلیل موانع توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: خوشه پلی اتیلن استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

10.22034/mpo.2022.311904.1042

چکیده

کسب وکارهای کوچک و متوسط حاصل اندیشه ­ای جدید برای تولید است که به عنوان مؤلفه­ های ایجاد شغل و ثروت مورد توجه قرار می­گیرند. توسعه این بنگاه­ها در صنایع پایین­ دستی پتروشیمی یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد ارزش افزوده محصولات پایه ­ای پتروشیمی به ­ویژه در کشورهای دارای منابع نفت و گاز به شمار می­ رود. اشتغال­ زایی بالا در مقایسه با میزان سرمایه­ گذاری، وجود تقاضای مناسب داخلی، جذابیت بازارهای صادراتی و برنامه­ های حمایتی دولت در تقویت تولید داخلی، از مزیت­ های توسعه این کسب وکارها است. در این تحقیق با رویکرد ترکیبی و از نوع متوالی- اکتشافی ابتدا با مطالعه کتابخانه­ ای و مصاحبه با خبرگان، مهمترین موانع توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط خوشه پلی­­ اتیلن استان کرمانشاه شناسایی شد و با استفاده از روش دیماتل[1]، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مضامین سازمان­دهنده مورد بررسی قرار گرفت. سپس به منظور رتبه­بندی این مضامین، از تکنیک فرایند تحلیل شبکه استفاده شد. عدم توسعه صنعتی، موانع تأمین مالی، ضعف فرهنگ کسب و کار و موانع اداری و مقرراتی در زمره عوامل تأثیرگذار (علّی) و موانع تولید و مسائل فروش و بازاریابی در دسته­ بندی عوامل تأثیرپذیر (معلول) قرار گرفتند. همچنین موانع تأمین مالی، موانع تولید و عدم توسعه صنعتی استان بیشترین سهم در موضوع پژوهش را دارند.
 
[

کلیدواژه‌ها