سنک بذرخوار کلزا، تهدیدی برای مزارع کلزا در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه رازی

2 دانش‌آموخته‌ی مقطع دکتری و پژوهشگر پسادکتری گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 گروه گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

10.22034/mpo.2022.320026.1045

چکیده

هدف: آشنایی با زیست‌شناسی و خسارت سنک بذرخوار کلزا، Nysius cymoides، در مزارع کلزا استان کرمانشاه است.
روش‌شناسی: این تحقیق در مزارع کلزا واقع در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. برای این منظور، در طول فصل رشد کلزا، از جمعیت پوره‌ها و حشرات کامل سنک کلزا با استفاده از روش‌های تور زدن و جمع‌آوری خاک نمونه‌برداری شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده به آزمایشگاه منتقل و در آنجا مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در اوایل فصل رشدی کلزا در منطقه مورد مطالعه، جمعیت اندکی از سنک بذرخوار کلزا فعالیت داشت و به تدریج با گرم شدن هوا و هم‌چنین تغییر مراحل رشدی کلزا، جمعیت سنک بذرخوار در مزرعه افزایش یافت به طوری که بیش‌ترین جمعیت سنک در اوایل تیر ماه مشاهده شد. هم‌چنین بر اساس نمونه‌برداری‌های انجام شده بالاترین جمعیت حشرات کامل و پوره‌های سنک کلزا در روزهای منتهی به رسیدگی غلاف‌ها و برداشت محصول مشاهده شد. توزیع فضایی جمعیت مراحل مختلف زندگی سنک کلزا از نوع تصادفی تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، انجام اقدامات مدیریتی برای جلوگیری از طغیان جمعیت آفت در دو مقطع زمانی مختلف ضروری به نظر می‌رسد و در شرایط آب و هوایی شهرستان کرمانشاه، محلول‌پاشی با استفاده از آفت‌کش‌های مجاز در اواسط اردیبهشت و اواسط خردادماه توصیه می‌گردد. تعیین زمان دقیق کنترل در هر منطقه باید به صورت جداگانه و با توجه به نیازهای دمایی سنک کلزا انجام شود.

کلیدواژه‌ها