واکاوی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر اقدامات کارآفرینانه در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و پایین؛ به‌کارگیری نظریه فرهنگی هافستد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

10.22034/mpo.2022.339761.1052

چکیده

نقش و اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال، درآمد و رشد اقتصادی در مطالعات متعدد مورد تأکید قرارگرفته است، از این­رو شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی و ایجاد بستر گسترش آن، مسیر رشد و توسعه را هموار خواهد کرد. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر اقدامات کارآفرینانه در دو گروه کشورهای با درآمد بالا (سرانه تولید ناخالص ملی‌شان بیشتر از ۱۲۶۹۶ دلار) و کشورهای با درآمد پایین (سرانه تولید ناخالص ملی‌شان کمتر از ۱۲۶۹۶ دلار) و ترکیب کشورها پرداخته‌ شده است. برای ارزش‌های فرهنگی کشورها از مدل فرهنگی هافستد و داده‌های مربوط به شش بعد فرهنگی هافستد و برای اندازه‌گیری فعالیت‌های کارآفرینی ازشاخص کارآفرینی جهانی (GEI) نهاد جهانی کارآفرینی و توسعه (GEDI) استفاده شد، دو متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته ­‌شد و مدل مورد بررسی با استناد به مطالعات گذشته و نحوه بررسی پژوهش، رگرسیون سلسله مراتبی است. دوره زمانی مطالعه با توجه به مقطعی بودن ارزش‌های فرهنگی سال ۲۰۱۹ است. یافته‌های پژوهش نشان دادند که ارزش‌های فرهنگی از عوامل مهم و تأثیرگذار برای فعالیت‌های کارآفرینی و اقدامات کارآفرینانه در هر دو گروه کشورها محسوب می‌شود و فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاری ارزش‌های فردی و ارزش‌های اجتماعی برکارآفرینی تأیید شد. همچنین نتایج مؤید نقش مثبت سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی در ایجاد و گسترش فعالیت‌های کارآفرینی در سطح کشورها است.

کلیدواژه‌ها