دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-25