بررسی علل خام فروشی و ارائه راهکارهایی جهت فرآوری قیر طبیعی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو گروه مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاهف ایران

2 کارشناس ارشد حقوق

3 دانشجوی دکتری کارافرینی دانشگاه شهید رازی

10.22034/mpo.2022.345555.1053

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل جلوگیری از خام‌فروشی، علل خام فروشی قیر طبیعی و بررسی اولویت علل خام فروشی صورت پذیرفته است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به جهت پارادایم جز پژوهش‌های آمیخته بشمار می‌رود. جامعه موردمطالعه در پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل معدن‌داران، اساتید دانشگاه، مسئولان ذی‌ربط دولتی و خبرگان بخش خصوصی در زمینه موضوع موردمطالعه است و در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل متخصصین و خبرگان و اساتید دانشگاه بود که به‌طور هدفمند 20 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی پژوهش، شامل تکنیک‌های مشاهده، یادداشت‌برداری میدانی، مصاحبه‌های عمیق انفرادی نیمه ساختارمند و بررسی اسناد و مدارک موجود در این زمینه بوده و در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته به بررسی اولویت هر یک از شاخص‌های شناسایی‌شده در بخش کیفی پرداخته شد. یافته‌ها در بخش کیفی حاکی از آن بود که از مهمترین عوامل بازدارنده خام فروشی، امکان بالقوه کسب سود از ارزش‌افزوده فرآوری قیر، نیروی انسانی، وجود زیرساخت‌های اولیه، امکان بهره‌برداری از ظرفیت بلااستفاده معادن، وجود دانش فنی بالقوه در مراکز علمی کشور و وجود تقاضای بالقوه جهت محصولات با قابلیت فراوری می‌باشد اما از مهمترین علل خام‌فروشی قیر طبیعی، ضعف برنامه‌ریزی حوزه فرآوری قیر، ضعف تأمین مناسب، محدودیت دانش فنی، ضعف حمایت دولت و فضای نامناسب کسب‌وکار، عدم وجود کارخانه‌های فراوری، فراهم نبودن زیرساخت‌های منطقه، تکنولوژی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی و به‌روز نشده، تحریم، عدم شناخت صنعت فرآوری قیر، تجهیزات ناکافی آزمایشگاهی و نوسان نرخ ارز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها