تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه فرهنگی در اورامانات با تأکید بر گردشگری رویدادمحور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دکتری توسعه کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

روستاهای منطقه اورامانات دارای قدمت تاریخی با پیشینه‌‌ کهن فرهنگی، آداب­ و رسوم و نمادهای فرهنگی ویژه‌ای هستند که هر کدام از این نمادها نشان­دهنده گوشه‌هایی از زوایای فرهنگ غنی و پربار این منطقه می‌باشد که در صورت برنامه ­ریزی راهبردی می ­توانند به ­عنوان رویدادهای مهم فرهنگی توجه گردشگران زیادی را به خود جلب نمایند. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه فرهنگی در اورامانات با تأکید بر گردشگری رویدادمحور می‌باشد که با استفاده از روش تحلیل SWOT انجام شد. جامعه مورد مطالعه، مطلعان کلیدی در زمینه مورد پژوهش بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش‌ کیفی، مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختارمند و بحث گروهی بود و در بخش کمی از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل SWOT استفاده شد؛ سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی IE جهت شناسایی وضعیت منطقه و ماتریس برنامه ­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه فرهنگی در اورامانات طبقه ­بندی و اولویت­ بندی شد. نتایج نشان داد که الگوی تهاجمی (SO) برای توسعه گردشگری رویدادمحور، نسبت به سایر الگوهای راهبردی از اولویت بالاتری برخوردار بود. همچنین براساس نتایج، استراتژی­ های "تقویت بازارچه‌های مرزی اورامانات با هدف ایجاد انگیزه و جذب گردشگران"، "ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی از سوی دولت به سرمایه­ گذاران بخش خصوصی" و "تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات و تجهیزات خدماتی در روستاهای مستعد گردشگری رویدادمحور" در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات