دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، مهر 1402، صفحه 1-139