تعیین پیشران‌های بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 فرهنگیان فاز یک، خیابان شهید فرهمند ، کوی سرو ۱، پلاک ۱۱

3 گروه علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان

چکیده

در اکثر فرایندهای تولیدی، سهم بهره‌وری عوامل تولید از ذخیره و سرمایه‌گذاری منابع و عوامل تولید در رشد اقتصادی بسیار بیشتر بوده است و اصولاً با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید و رشد روزافزون نیازها و همچنین کاهش وابستگی اقتصادی و توسعه تجارت و افزایش سطح ­رفاه اجتماعی، باید از منابع موجود استفاده بهینه به­ عمل آورد. در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات استان کرمانشاه در سه حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در سال 1401 و بهره ­مندی از نظر خبرگان در سه حوزه مورد نظر به‌طور توأمان از دو رویکرد پژوهش کیفی وکمی با توجه به نوع داده‌ها و شرایط استفاده شده است. ابتدا با استفاده از داده‌های کیفی حاصل از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام مصاحبه‌های اکتشافی، عوامل مؤثر بر بهره‌وری در بخش‌های مذکور در استان کرمانشاه مشخص و پس از آن با استخراج نتایج پیمایش به صورت داده‌های کمی به سؤالات پژوهش پاسخ داده شده است. به دنبال آن با استفاده از روش پژوهش پیمایشی نظر خبرگان درباره عوامل مؤثر بر بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان کرمانشاه جمع ­آوری شده است. بعد از مصاحبه با خبرگان و شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان کرمانشاه از پرسشنامه و روش دلفی فازی عوامل مؤثر بر بهره‌وری به شرح زیر اولویت­ بندی شده‌اند. طبق نتایج، کیفیت خدمات و دقت در خدمات ارائه شده، در دسترس بودن خدمات، مدیریت کارآمد سازمانی، پرداخت مناسب و عادلانه، افزایش رضایت شغلی کارکنان، شایسته­ گزینی در سازمان سه اولویت اول بخش خدمات هستند. تلاش در جهت حذف ضایعات، به کارگیری مدیریت، کیفیت جامع بهبود مستمر سه اولویت اول بخش صنعت و ارتقای آگاهی‌های عمومی و فنی کشاورزان، مدیریت صحیح منابع آبی و بهبود مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی نیز سه اولویت اول بخش کشاورزی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات