بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، فلزات سنگین، آفلاتوکسین B1، رنگ مصنوعی، پروفایل اسیدهای چرب و میکروبیولوژیکی موجود در نان برنجی‌های تولیدی در سطح استان کرمانشاه در سال 1399-1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 اداره کل استاندارد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

توجه به مبحث ایمنی غذایی به دلیل ضرورت جلوگیری از آلودگی و مسمومیت‌های غذایی و سلامت جامعه و فرد مورد اهمیت می‌باشد. نان برنجی به عنوان یک شیرینی سنتی یکی از معروف‌ترین سوغات­های شهر کرمانشاه محسوب می‌شود و با وجود صادرات آن به بسیاری از کشورها، همچنان سهم آن از صادرات بسیار محدود است. در این مطالعه 30 برند مختلف نان‌برنجی سفید و زعفرانی به منظور ارزیابی ترکیب غذایی و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمایی، فلزات سنگین، آفلاتوکسین B1، رنگ مصنوعی، پروفایل اسیدهای چرب و میکروبیولوژیکی موجود در نان برنجی‌های تولیدی در سطح استان کرمانشاه در سال 1399-1400 مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد وزنی قند کل به روش لین آینون، خاکستر نامحلول در اسید و فلزات سنگین به روش جذب اتمی در تمامی نمونه‌های نان ‌برنجی مورد آزمون کمتر از حدود استاندارد تعریف شده بود. 13/33 درصد از کل نمونه‌های نان برنجی مورد آزمون دارای اسیدیته بیش از حد استاندارد مجازمی‌باشند؛ همچنین تندی (آزمون کرایس) در 33/23 درصد از روغن استخراجی از نمونه‌ها مثبت بود. در تمامی محصولات درصد اسیدهای چرب ترانس به روش کروماتوگرافی GC کمتر از 6 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد میانگین کل اسیدهای چرب اشباع شده در تمامی نمونه‌های روغن استخراجی 865/32 درصد بود. در 32 درصد از نمونه‌های مورد آزمون آفلاتوکسین B1 به روش HPLC قابل تشخیص نبود. بیشترین میزان این مایکوتوکسین در نمونه‌های مورد آزمون 41/6 میکروگرم برکیلوگرم بود. در تمامی نمونه‌ها وجود کروسین (رنگدانه زعفران) به روش HPLC مشاهده شد. در 95 درصد از نمونه‌ها آزمون کپک و مخمر به روش کشت آمیخته مثبت و در تمامی نمونه‌ها آزمون جستجو انتروباکتریاسه منفی بود. بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد که عمده نان برنجی‌های مورد بررسی در سطح قابل قبول ایمنی  قرار دارند.

کلیدواژه‌ها