شناسایی موانع تولید و بازاریابی در زنجیره‌ ارزش تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری آموزش کشاورزی و مدرس گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

از تعاونی‌های کشاورزی به عنوان انجمن‌هایی متحد، مردم‌سالار و خودمختار انتظار می‌رود که از طریق تأمین نیازها و آرزوهای مشترک اقتصادی و اجتماعی نقش فعالی در هدایت بخش کشاورزی به‌سوی توسعه‌ پایدار ایفا کنند. این امر مستلزم بهبود فرایندهای تولید و بازاریابی در این تعاونی‌ها است که از مسیر شناخت صحیح موانع پیش‌روی تعاونی‌های کشاورزی و تلاش برای رفع آنها می‌گذرد. این پژوهش با پیروی از رویه‌ حاکم بر فلوچارت PRISMA و تحلیل محتوای کیفی اقدام به شناسایی موانع بهبود تولید و بازاریابی در تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه کرد. نمونه‌ آماری شامل 24 تن از خبرگان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (ارجاع زنجیره‌ای) تا رسیدن به اشباع داده بود. افزون بر این، 24 مقاله‌ که حائز استانداردهای لازم برای ورود به تحلیل بودند، وارد فرایند تحلیل محتوا در محیط نرم‌افزار NVivo 11 شدند. روایی و پایایی یافته‌های پژوهش با استفاده از سازوکارهای مختلف مانند خودبازبینی گروه پژوهش، مثلث‌سازی و محاسبه «ضریب روایی محتوا» توسط خبرگان مشارکت کننده تأیید شد. یافته‌ها نشان داد که موانع تولید و بهبود بازاریابی در تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه با توجه به زنجیره ارزش حاکم بر آنها، در شش حلقه بدین شرح قابل شناسایی است: تدارکات ورودی، عملیات، تدارکات خروجی، حکمرانی، مدیریت منابع انسانی، و بازاریابی و فروش.

کلیدواژه‌ها

موضوعات