بررسی بقایای آنتی بیوتیک ها در ماهیان قزل آلای بازار کرمانشاه به روش چهارپلیت تست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، غربالگری حضور باقیمانده‌های دارویی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان با استفاده از روش چهارپلیت تست بود. در این مطالعه، مجموعاً تعداد ۲۴۰ نمونه ماهی قزل‌آلای پرورشی (وزن ۸۰۰ تا ۱۷۰۰ گرم)‌ در مدت یک‌سال (تابستان، بهار، پاییز و زمستان سال 1399) با همکاری ناظر محترم طرح از مراکز عمده عرضه و فروش ماهی قزل‌آلای شهر کرمانشاه خریداری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد، از تعداد ۲۴۰ نمونه فیله ماهی قزل‌آلا موردبررسی بر اساس هاله عدم رشد در ۶ pH، ماهیان پرورشی در استان لرستان ۱۶ مورد (۲۰%)، استان کرمانشاه ۱۳ مورد (۲۵/۱۶%) و استان کردستان ۶ مورد (۵/۷%) دارای بقایای آنتی‌بیوتیکی یعنی قطر هاله عدم رشد برابر یا بیشتر از ۲ میلی‌متر بودند. بر این اساس، احتمالاً بیشترین آنتی-بیوتیک‌های مصرفی در پرورش ماهی قزل‌آلا در استان کرمانشاه، لرستان و کردستان مربوط به خانواده فلوروکینولون‌ها می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان‌دهنده آلودگی کم ماهی قزل‌آلای پرورشی موجود در مراکز عرضه و فروش بازار شهر کرمانشاه به بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات