بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات صادرات صنایع فرهنگی خلاق در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/mpo.2023.407981.1089

چکیده

توسعه صنایع خلاق امروزه مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی و کارآفرینان قرار گرفته است. در این بین اتخاذ سیاست و راهبردی که بتواند این فرایند توسعه­ ای را تحقق بخشد از اهمیت زیادی برخوردار است. با این اوصاف توجه به صادرات صنایع خلاق فرهنگی می تواند راهبرد مناسبی جهت توسعه این صنایع فرهنگی باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ ها و تهدیدات و راهبردهای مورد نیاز جهت تحقق توسعه صادرات صنایع فرهنگی خلاق مطرح شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع ­آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر  158 نفر از خبرگان و دست­ اندرکاران فرهنگی در حوزه­ های مختلف فرهنگی بودند. نمونه با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 112 نفر تعیین شد. روش نمونه­ گیری انتخابی بوده است. تکنیک بکار رفته SWOT بوده است. یافته­ های تحقیق نشان می­ دهند که از نظر فعالان فرهنگی، توسعه صادرات صنایع خلاق راهبرد مناسبی بوده و از جذابیت بالاتری نسبت به راهبرد غیر صادراتی برخوردار است. همچنین نبود کپی رایت، کمبود منابع مالی و اعتباری و مشکلات ساختاری بخش کارآفرینی که به کارآفرینی صنایع خلاق تعمیم می­ یابد از عمده ­ترین ضعف ­ها و وجود بازارهای مناسب هدف در کشورهای همسایه، قدمت فرهنگی و فعالان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مجرب از جمله نقاط قوت صادرات صنایع فرهنگی خلاق هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات