دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهمن 1402، صفحه 1-102 
بررسی سازگاری زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی در استان کرمانشاه

صفحه 54-73

10.22034/mpo.2023.409125.1090

صحبت بهرامی نژاد؛ لیلا زارعی؛ کیانوش چقامیرزا؛ رضا امیری؛ صمیرا احمدی پوری