بررسی عملکرد صفات تولیدی و ماندگاری گوسفندان آمیخته سنجابی-رومانف در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،

2 دانشیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه،

3 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

10.22034/mpo.2023.404870.1084

چکیده

در این پژوهش عملکرد صفات رشد و ماندگاری بره­ های سنجابی و آمیخته سنجابی- رومانف از تولد تا شیرگیری مقایسه شد. این تحقیق در طی سال­ های 1399 تا 1401 با همزمان سازی و تلقیح اسپرم رومانف در برخی از میش­ های سنجابی انجام گرفت. صفات مورد نظر روی 108 راس بره متولد شده (شامل 66 راس بره سنجابی و 42 راس بره سنجابی- رومانف) تا زمان از شیرگیری تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS V9.2 و مقایسه آماری میانگین ­ها با استفاده از روش دانکن انجام گرفت. میانگین وزن تولد بره ­های سنجابی برابر با 726/3 کیلوگرم و بره­ های آمیخته سنجابی- رومانف برابر با 567/3 کیلو گرم برآورد شد. میانگین وزن سه ماهگی بره­ های سنجابی 474/23 کیلوگرم و بره ­های آمیخته 155/21 کیلوگرم بود. همچنین میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری در بره ­های خالص سنجابی 218 گرم در روز و برای بره ­های آمیخته 196 گرم در روز محاسبه شد. در مجموع بره ­های خالص سنجابی از نظر سه صفت فوق عملکرد بهتری از بره ­های آمیخته سنجابی- رومانف داشتند (05/0 > P). معمولاً بره‌های آمیخته به دلیل بهره­ گیری از اثر هتروزیس در نسل F1 عملکرد بهتری خواهند داشت، اما در این پروژه عملکرد بره­ های خالص سنجابی بهتر از آمیخته ­های سنجابی- رومانف بود. بهتر است برای اظهار نظر کلی در مورد مناسب بودن نژاد سنجابی یا آمیخته آنها باید صفات تولید مثلی در نسل ­های بعد را هم بررسی کرد و سپس اظهار نظر قطعی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات