بررسی امنیت جانی، مالی و هویتی محلات شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

10.22034/mpo.2023.407839.1088

چکیده

هدف پژوهش بررسی وضعیت امنیت جانی، مالی و هویتی در محلات شهر کرمانشاه بوده است. روش پژوهش، پیمایش و حجم نمونه 400 نفر بالای 18 سال شهر کرمانشاه بوده که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 20 بلوک شهر کرمانشاه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای روایی و پایایی شاخص‌های پژوهش از روایی صوری، آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد میانگین بُعد امنیت هویتی بیش از بقیه ابعاد امنیت اجتماعی بوده است(98/3 از 5). میانگین احساس امنیت جانی متوسط(45/2) و میانگین احساس امنیت مالی پایین بوده است(76/1). میانگین احساس امنیت اجتماعی بر حسب جنسیت، تحصیلات، سن و مدت سکونت متفاوت بوده است. بررسی احساس امنیت اجتماعی بر حسب محلات مختلف شهر کرمانشاه نشان داد تقریباً امنیت جانی، مالی و هویتی محلات با سطح رفاه متوسط و بالا( کسری، الهیه، سعدی، فرهنگیان فاز 2) بیشتر از محلات با سطح رفاه پایین( جعفرآباد، حکمت‌آباد، آناهیتا و چغامیرزا) بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاد شده است با تأکید بر بازسازی هویت شهری، بازنمایی بهتری از وضعیت امنیت اجتماعی کرمانشاه در رسانه‌ها انجام شود تا شکاف بین تصور از امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه با واقعیت عینی برگرفته از نتایج پژوهش کمتر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات