بررسی سازگاری زیره سبز تحت شرایط دیم و آبی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه- ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

4 استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، خرم آباد، ایران

5 گروه گیاهان دارویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

10.22034/mpo.2023.409125.1090

چکیده

به منظور بررسی وضعیت تولید گیاهان دارویی و اهمیت آنها در تنوع در بوم نظام های زراعی استان کرمانشاه، این مطالعه در شرایط دیم و آبی در کشت های بهاره و پاییزه با هدف شناسایی اکوتیپ، فصل کشت، نوع کشت (آبی و دیم) و تاریخ کاشت مناسب در اقلیم ‏های سرد (کنگاور)، معتدل (کرمانشاه) و گرم (سرپل ذهاب) استان انجام گردید.
روش شناسی: در هر منطقه، آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی و فرعی به ترتیب شامل دو تاریخ کاشت به فاصله 14 روز و پنج اکوتیپ برای زیره سبز بود.
یافته ها: کشت پاییزه و بهاره در کنگاور و کرمانشاه بر اثر سرما و جوانه زنی ضعیف از بین رفت. همچنین زیره سبز در کشت بهاره سرپل ذهاب ، از جوانه ­زنی مطلوبی برخوردار نبود. اثر شرایط آبی و دیم در سرپل ذهاب، برای صفات مطالعه شده بجز وزن بوته، معنی ‏دار بود.
نوآوری: اطلاعات بسیار کمی در خصوص پتانسیل عملکرد زیره سبز در شرایط مختلف استان کرمانشاه وجود دارد.
نتیجه­ گیری: عملکرد دانه در کاشت 10 آذر به طور معنی‏ داری بالاتر از تاریخ 27 آبان بود. بالاترین عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته به صورت معنی ‎داری از تاریخ 27 آبان در شرایط آبی بدست آمد. وزن هزاردانه اکوتیپ کرمان با 16/3 گرم برتری معنی ‏داری داشت. با توجه به تصادفی بودن سال و شرایط ویژه از نظر سرما در سال آزمایش، اجرای این آزمایش در قالب طرح سه ساله برای حصول نتیجه گیری بهتر توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات