بررسی وضعیت آلودگی میکروبی روغن حیوانی تولیدی در مناطق مختلف عشایری استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،

10.22034/mpo.2024.403786.1079

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های میکروبی روغن کرمانشاهی جمع آوری شده از مناطق مختلف عشایری استان کرمانشاه بود. تعداد ۲۱۰ نمونه روغن حیوانی تازه (g 600-500) تهیه شده از شیر گوسفند و بز در اواخر فصل بهار و اوایل فصل تابستان 1399 از ۷ منطقه عشایرنشین استان کرمانشاه جمع آوری گردید. میانگین تعداد باکتری‌های کل، باکتری های سایکروتروف، کلیفرم ها، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر در نمونه های روغن به ترتیب log CFU/g 91/2، 39/3، 46/2، 1 >، 44/2 و 46/2 تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان داد، 47/10% و 61/7% از نمونه‌های روغن حیوانی به ترتیب به استافیلوکوکوس اورئوس و کلیفرم ها آلوده بودند. هیچکدام از نمونه های روغن به اشریشیا کلی آلوده نبودند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده کیفیت مطلوب میکروبی نمونه های روغن حیوانی جمع آوری شده از مناطق مختلف استان کرمانشاه در محدوده استاندارد ملی کره و روغن کره می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات